o je to lska?
o je to lska?
Lska je nieo zhadnejie ako nae vedomie a kontroverznejie ako Boh. Vea ud v u never, in sa ju pokaj vysvetli biologicky, chemicky i psychologicky. Zo socilneho hadiska pre u mme tie svoje defincie. Mnoh o nej radi hovoria neustle, in sa zas tvria, e je nedleit a je im ukradnut, priom nedoku vyslovi jedin "Milujem a". o je teda lska?
Autor: Alzi 20.9.2015
Ako si udra vzah
Ako si udra vzah
T, o za sebou mme aspo jeden vzah, ktor netrval nejak mesiac vieme, e najvm problmom vo vzahoch veobecne nie je ani zbali vysnen babu i chalana, ani si spravi jasno, i je alebo nie je ten prav. Naja...
Autor: Alzi 20.9.2015
O autorovi
O autorovi
Vtam Vs na mojom blogu. Nebudem zana klasickmi reami modernch info-podnikateov a rozprva o tom kto som, kde ijem, ako som sa vypracoval a sem, i in zsadn informcie okolo mjho stravovania, ceny auta a z...
Autor: Alzi 18.9.2015
Emcie - n riadiaci systm
Emcie - n riadiaci systm
Posledn dobu je vek boom okolo emci a ich zmyslu v naom ivote. Vnmam to ako pozitvny posun vpred v rmci naej spolonosti, v ktorej bol vdy rozum na prvom mieste a emcie len nieo, m by sme sa vlastne nemal...
Autor: Alzi 9.9.2014
Strach
Strach
I napriek stavu dnenho systmu, ktor sa ns zdanlivo sna stoj o stoj zotroi, ije ete mnoho ud vo svojom obliku osobnej slobody. Oproti tomuto systmu okolo ns existuje ale ete v nepriate. Tento svet ...
Autor: Alzi 24.6.2013
Temn okuliare
Temn okuliare
Od malika s nm definovan rzne pohady na svet okolo ns. Je nm povedan, o povaova za dobr a o za zl, ako sa mme chova, o o sa snai a omu sa mme vyhba, o je pekn a o kared. Na zklade tchto poh...
Autor: Alzi 14.6.2013